سه‌شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1386

<در اساطیر ساکنان جزیره بریتانیای جدید٬ چنین است که مرگ نتیجه اشتباهی از خدایان است. کامبینانا٬ خدای خیر به برادر احمق خود کوروووا گفت: «به زمین فرود آی و به مردم بگوی تا از پوست خود در آیند و از مرگ رهایی یابند٬ پس از آن به ماران بگوی که مرگ آنها حتمی است.» ولی کوروووا اشتباه کرد و سر جاودانی را به ماران گفت و خبر مرگ را به انسان رسانید.>
از کتاب <تاریخ تمدن> نوشته ویل دورانت جلد اول (مشرق زمین گاهواره تمدن) بخش عوامل اخلاقی در شکلگیری تمدن-سرچشمه های دینی

پی نوشت ۱: (توضیح ادامه همین بخش در کتاب: بسیاری از قبایل چنین می پندارند که مرگ نتیجه جمع شدن و کوچک شدن پوست است٬ و اگر انسان می توانست پوست خود را عوض کند جاودانه زنده می ماند.
پی نوشت ۲: مجموعه ۱۱ جلدی (البته ۱۳ جلد کتاب هست ولی ۱۱ عنوان داره چون ۲ تا از جلدهاش دو جلدی هست) تاریخ تمدن واقعا یه شاهکار بسیار با ارزش هست. فرصت کردم در وبلاگ نوشته ها یه معرفی و توضیح در موردش می نویسم.