شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1386

اورلیوس گفته است که: «دنیا سراسر غم و اندوه است اگرچه پادشاه باشی.» و اپیکتتوس اظهار داشته: «دنیا سرشار از شادی و نشاط است هر چند غلام باشی.» و چه بسا که هر دو درست گفته باشند.
از کتاب <ماجراهای جاودان در فلسفه>