جمعه 11 اسفند‌ماه سال 1385

بشر تا زمانی که جدایی های دردناک شکیبایی های تلخ و سختی های بسیار را پشت سر نگذارد هرگز به عشق واقعی نمی رسد.
<از سایت علی وارم>

*

دکتر شریعتی میگه: بگذار تا شیطنت عشق چشمانت را بر عریانی خویش بگشاید اگر چه حاصل آن جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل نکن.